Oι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.halkidonio.gr.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ. Τα σημεία που εμφανίζονται σε αυτή προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι δημιουργοί των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορείτε να προμηθεύεστε από την www.halkidonio.gr προστατεύονται από το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλαγή, διαμόρφωση, τροποποίηση και γενικά η παρέμβαση στα προϊόντα αυτά, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και παρουσίασή τους προς το κοινό, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Το περιεχόμενο των προϊόντων που μπορείτε να προμηθεύεστε από την www.halkidonio.gr προστατεύεται αυτοτελώς από το νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, καθώς και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτής. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η εταιρία ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η εταιρία ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή τμημάτων του περιεχομένου της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η εταιρία ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ, οι διευθυντές της, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρία ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστούς κανόνες εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τους ελέγξετε προτού κάνετε χρήση τους, καθώς οι κανόνες εμπιστευτικότητας της ιστοσελίδας μας δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων ιστοσελίδων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η αποδοχή των όρων χρήσης της www.halkidonio.gr και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@halkidonio.gr, ώστε η ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ να προβεί άμεσα στην διαγραφή της διεύθυνσής του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στο www.halkidonio.gr παίρνουμε ιδιαίτερα σοβαρά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Δεσμευόμαστε να τηρούμε με απόλυτη εχεμύθεια τα προσωπικά σας στοιχεία και να μη τα χρησιμοποιήσουμε πέρα από το λόγο για τον οποίο μας εμπιστευθήκατε.

Η ομάδα του www.halkidonio.gr δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το σύνολο ή μέρος των στοιχείων που τηρεί.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Γενικά
Το παρόν eshop halkidonio.gr/shop έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μέσω διαδικτύου ψηφιακών μαθημάτων σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Ο προσωπικός σας κωδικός χρήστη ή σύνδεσμος, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, σας παρέχει την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μαθήματα ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση. Χρήση των μαθημάτων για διδασκαλία μέσα στην τάξη, επιτρέπεται μόνο σε μαθήματα που έχουν αγοραστεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Για να σας δοθεί πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα – σεμινάρια θα πρέπει κατά τη σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα με το οποίο έχει γίνει η παραγγελία.

Πολιτική ακύρωσης
Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε όλα τα βήματα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε «πίσω» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «Αφαίρεση».Από την στιγμή που η παραγγελία γίνει αποδεκτή τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο στις περιπτώσεις που ακυρωθεί κάποιο διαδικτυακό μάθημα από υπαιτιότητα του ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ, κάποιου συνεργάτη ή υπαλλήλου του και ο μαθητής δεν θέλει ή δεν δύναται να το παρακολουθήσει στη νέα ημερομηνία που θα οριστεί.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλ.: 2102530080 – 2102856196 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@halkidonio.gr.

Also available in:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας:

Ακολουθήστε μας:

Pin It on Pinterest